Regulamin organizacji szkoleń

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ
przez  Agencję Rozwoju Personalnego S-Kadra w Kielcach

§ 1
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra, zwana dalej Organizatorem, oferuje szkolenia zamknięte i otwarte oraz realizuje je w trybie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

§ 2
Odbiorcami oferowanych szkoleń / kursów / warsztatów są zarówno firmy komercyjne jak i jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe i inni partnerzy rynku pracy, zwane dalej Zamawiającym.

§ 3
Nabór uczestników na szkolenia i deklaracja uczestnictwa obywa się poprzez:
1.    W przypadku szkoleń otwartych: wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( dla szkoleń trwających poniżej 60 godzin dydaktycznych) i/lub podpisaniu umowy ( dla szkoleń trwających powyżej 60 godzin dydaktycznych .
2.    W przypadku szkoleń zamkniętych: zwarcie umowy szkoleniowej z Zamawiającym.

§ 4
Dokumenty rekrutacyjne ( formularze zgłoszeniowe / umowy) przekazywane są do Organizatora osobiście, faxem,  pocztą i/lub elektronicznie.
 

§ 5
Programy szkoleń:
1.    Program szkoleń otwartych – oferta jest przygotowywana w oparciu o: -analizę aktualnych potrzeb szkoleniowych, - istniejących trendów na rynku, -zmiany aktów prawnych dotyczących potencjalnych klientów.
2.    Program szkoleń zamkniętych – oferta przygotowywana jest na indywidualne zlecenie, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego, w oparciu o stawiane wymagania i/lub badanie potrzeb szkoleniowych prowadzonych w formie wywiadów bezpośrednio z uczestnikami szkolenia i/lub z osobą przełożoną.

§ 6
Aktualne oferty szkoleń publikowane są na stronie www.arpszkolenia.pl, dystrybuowane są osobiście, drogą mailową, faxem i pocztą tradycyjną.
 

§ 7
Ceny szkoleń:
1.    Ceny szkoleń otwartych - ustalane są przez Organizatora indywidualnie w zależności od rodzaju szkolenia, miejsca realizacji, czasu trwania, poziomu zaawansowania grupy oraz stosowanych metod szkoleniowych. Cena podawana jest w ofercie danego szkolenia oraz publikowana na stronie internetowej Organizatora.
2.    Ceny szkoleń zamkniętych – Organizator szkolenia przekazuje propozycję cenową do Zamawiającego. W każdym przypadku możliwe są negocjacje dotyczące ceny szkolenia pomiędzy Zamawiającym i Organizatorem.
 

§ 8
Każde szkolenie organizowane przez Organizatora realizowane jest zgodnie z  Procedurą zapewnienia jakości organizacji szkolenia. W losowych przypadkach stosuje się także Procedurę działań dotyczących nieprzewidzianych okoliczności, w celu prawidłowego reagowania i zapobiegania ewentualnym zdarzeniom kryzysowym. Procedury dostępne są
w siedzibie Organizatora.
 

§ 9
Za prawidłowy przebieg szkolenia odpowiada kadra pracownicza Organizatora. Opis poszczególnych stanowisk wraz z uwzględnieniem zakresu obowiązków dostępny jest w siedzibie Organizatora.

§ 10
Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do roszczeń i reklamacji  w przypadku gdy Organizator szkolenia nie wywiąże się ze standardu wykonania usługi zgodnie z zawartą umową. Szczegóły Procedury reklamacyjnej opublikowane są na stronie internetowej Organizatora.
 

§ 11
Polityka prywatności.
Każdy uczestnik zgłaszający się i biorący udział w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie i administrowanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów marketingowych, statystycznych i realizacji usługi szkoleniowej (obejmująca swym zakresem; przeprowadzenie, monitoringu, ewaluacji, oceny oraz sprawozdawczości usługi szkoleniowej). Udostępnienie swoich danych jest dobrowolne oraz każdy ma prawo do ich wglądu, a także ich poprawiania. Organizator respektuje prawa  i obowiązki uczestników szkoleń (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr101 poz.926, ze zm.).
Każdy uczestnik zgłaszający się i biorący udział w szkoleniu w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( zgodnie z art. 10 Dz. U. Nr 144 z dnia 18.07.2002 r.) wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej korespondencji informacyjnej na udostępniony Organizatorowi adres poczty elektronicznej.

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń