Procedury działań dotyczących nieprzewidzianych okoliczności

PROCEDURY DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI


Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra stosuje procedurę zapobiegania zdarzeniom kryzysowym, a w przypadku ich wystąpień rozpoczyna czynności prawidłowego reagowania.

OPIS ZDARZENIA ZAPOBIEGANIE REAGOWANIE
Niezgodne z wymogami miejsce realizacji szkolenia.

Zdobycie informacji o innych możliwych miejscach przeprowadzenia szkolenia
w pobliżu pierwotnego miejsca szkolenia.

Zapewnienie klientowi alternatywnego miejsca szkolenia, zgodnego ze standardami oraz warunkami przyjętymi w umowie.

W przypadku barku zastępczego miejsca szkolenia, organizator zrealizuje usługę                 w innym miejscu i terminie adekwatnym do standardów.

Problemy logistyczne podczas szkolenia (brak prądu, awaria sprzętu, itp.). Odpowiednie sprawdzenie sali szkoleniowej każdorazowo przed rozpoczęciem danego szkolenia. Natychmiastowy kontakt z pracownikami podmiotu, od którego wynajmowane są sale szkoleniowe, w celu rozwiązania problemu.
Nieszczęśliwe wypadki lub nagłepogorszenie stanu zdrowiauczestnika.

Przygotowanie kadry dydaktycznej 
do udzielania pierwszej pomocy.

Pozyskanie informacji o osobach odpowiedzialnych za działania w takich sytuacjach na terenie obiektu gdzie odbywają się zajęcia.

Zapewnienie dostępu do apteczki zawierającej podstawowe lekarstwa i materiały opatrunkowe.

Wezwanie przez trenera lub koordynatora ds. organizacji szkoleń odpowiednich służb medycznych.

Udzielenie pierwszej pomocy  przez trenera lub inną osobę.

Poinformowanie organizatora o zdarzeniu.

Nieobecność trenera
w czasie, w którym powinny rozpocząć się / odbywać zajęcia.

Zobligowanie trenera do obecności
w wyznaczonym terminie szkolenia poprzez odpowiednie zapisy
w umowie.

Przypomnienie trenerowi o terminie
i miejscu każdego szkolenia na kilka dni przed rozpoczęciem danego szkolenia (w formie mailowej i/lub telefonicznie)

Kontakt z trenerem w celu ustalenia okoliczności zdarzenia,  podjęcie decyzji             o dalszym postępowaniu. Jeśli trener się spóźni się max. 1 h zajęcia odbywają się             w danym dniu z opóźnieniem.

Jeśli trener nie jest w stanie przybyć na miejsce szkolenia zajęcia są przesuwane na inny ustalony z zamawiającym termin.

O ile to możliwe Organizator zapewnia innego trenera, spełniającego wymagania szkolenia, który może poprowadzić zajęcia

Nieobecność znacznej części grupy utrudniająca lub uniemożliwiająca

realizację zaplanowanego programu.

Określenie w umowie zawieranej
z uczestnikami szkolenia odpowiednich zapisów, m.in. o dopuszczalnej liczbie nieobecności.

Przełożenie zajęć na inny termin.

Zmiana formy zajęć z uwzględnieniem zachowania założonych celów szkolenia.

Wprowadzenie działań dyscyplinujących uczestników, których sytuacja ta dotyczy.

Udział w szkoleniu osób nietrzeźwych lub uniemożliwiających pracę z innych powodów. Uregulowanie odpowiednim zapisem w umowie kwestii odnoszących się do zaistniałej sytuacji.

Poinformować zamawiającego
o zaistniałej sytuacji.

Poprosić uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej.

Pokrycie kosztu organizacji szkolenia
w całości w wysokości kwoty ustalonej przed rozpoczęciem szkolenia.

 

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń