Procedura zapewnienia jakości organizacji szkolenia

PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ORGANIZACJI SZKOLENIA


1. BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH
w celu opracowania oferty szkoleniowej oraz dostosowania programów szkoleń odpowiadających potrzebom uczestników / Zamawiającego,  prowadzimy badania potrzeb szkoleniowych, wykorzystując m.in. następujące metody zbierania danych:
-    obserwacja zmian w prawie.
-    weryfikacja raportów publikowanych przez instytucje prowadzące badania rynku szkoleniowego, rynku pracy, itp.
-    wywiady indywidualne z wybranymi uczestnikami szkoleń - w przypadku szkoleń otwartych lub z przełożonymi danej grupy uczestników w przypadku szkoleń zamkniętych
-    weryfikacja treści zawartych w SIWZ.
-    analiza ankiet ewaluacyjnych z poprzednich szkoleń.
-    analiza informacji publikowanych na stronach internetowych przez potencjalnych klientów.
-    analiza informacji publikowanych na stronach internetowych związanych     
      z planowanymi przetargami /lub szkoleniami pracowników na stronie DTK&W.

 

2. FORMALNA ORGANIZACJA SZKOLENIA odbywa się poprzez:
-    w przypadku szkoleń zamkniętych - zawarcie umowy pomiędzy stronami, w której określa się prawa i obowiązki każdej ze stron.
-    w przypadku szkoleń otwartych, których czas trwania nie przekracza 60 godzin szkoleniowych, deklaracja uczestnictwa odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego.
-    realizacja szkoleń otwartych, trwających powyżej 60 godzin szkoleniowych, poprzedzona jest podpisaniem umowy z każdym uczestnikiem szkolenia.
-    podpisanie umowy / złożenie zamówienia z firmą świadczącą usługi wynajmu sali szkoleniowej, organizacji noclegu, wyżywienia, transportu uczestników i innych usług związanych z realizacją szkolenia .
-    zakup polisy ubezpieczeniowej NNW dla każdego uczestnika szkolenia o ile wymaga tego Zamawiający lub specyfika szkolenia.

 
3. LOGISTYCZNA I MERYTORYCZNA ORGANIZACJA SZKOLENIA        
Miejsce szkolenia:
-    realizacja usługi szkoleniowej odbywa się w trybie stacjonarnym lub wyjazdowym,
w zależności od potrzeb Zamawiającego.
-    przy ustalaniu lokalizacji bazy szkoleniowej uwzględniamy czas dojazdu środkami komunikacji publicznej lub autobusem/busem – o ile przewiduje to Zlecający.
-    baza szkoleniowa spełnia warunki BHP i ochrony P.POŻ,  dostosowana jest do potrzeb trenera oraz uczestników szkolenia, zapewnia uczestnikom komfortowe warunki pracy,
-    organizacja noclegu, wyżywienia oraz przerw kawowych odbywa się zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie szkoleń otwartych, a w przypadku szkoleń zamkniętych – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy stronami.

Terminy potwierdzeń udziału w szkoleniu / rezygnacja z udziału w szkoleniu:
-    co najmniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem, Organizator faxem lub drogą elektroniczną przesyła informację Uczestnikom / Zamawiającemu potwierdzającą realizację szkolenia,
-    rezygnację ze szkolenia można zgłosić Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej faxem  na pięć dni roboczych przed rzeczywistą datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji przekraczającej w/w termin, uczestnik szkolenia poniesie koszty w wysokości 75% ceny szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w dniu rozpoczęcia zajęć lub nieobecności uczestnika na szkoleniu, uczestnik ponosi koszty w wysokości 100 % wartości szkolenia.
-    w przypadku szkoleń zamkniętych, w wyniku wystąpienia sytuacji losowej, niezależnej zarówno od strony Organizatora jak i Zamawiającego, istnieje możliwość polubownego przesunięcia terminu szkolenia.
Czas trwania szkolenia / zajęć dydaktycznych:
-    czas trwania zajęć w ciągu jednego dnia szkoleniowego wynosi max. 8 godzin zegarowych,
-    1 godzina zegarowa składa się z 45 minut zajęć edukacyjnych i 15 minut przerwy,
-    harmonogram zajęć szkoleniowych zawarty jest w ofercie szkoleń otwartych. W przypadku szkoleń zamkniętych harmonogram zajęć każdorazowo ustalany jest z zamawiającym.
Liczba uczestników w grupach szkoleniowych:
-    optymalna liczba uczestników biorących udział w szkoleniu to 16 - 20 osób.
-    w specyficznych przypadkach zajęcia prowadzone są w małych grupach składających się z 8 – 10 osób.
-    w przypadku liczby uczestników przekraczającej 20 osób, szkolenie prowadzone jest w kilku grupach lub przez kilku trenerów.

Prowadzenie zajęć i metodologia:
-    w tworzeniu programów szkoleń i doborze metod nauczania stosowany jest model Davida A. Kolba. oraz zasady andragogiki i edukacji osób dorosłych.
-    metodologia szkolenia dobierana przez prowadzącego zajęcia jest adekwatna do celów szkolenia, treści merytorycznych, wyjściowego poziomu kompetencji grupy oraz do czasu trwania szkolenia.
-    oprócz elementów metod podających (wykład) stosowane są interaktywne metody aktywizujące, jak na przykład: ćwiczenia w grupach zadaniowych,  „burza mózgów”, dyskusja, analiza przypadków, gry dydaktyczne, testy, metaplan, maind mapping  konstruowanie drzew decyzyjnych, oraz symulacyjne gry decyzyjne, itp.,
-    wsparcie dla uczestników w celu utrwalenia wiedzy prowadzone jest poprzez:  wskazówki dotyczące samokształcenia, ćwiczenia i zadania do samodzielnego wykonania, wskazanie dodatkowych  źródeł wiedzy, przekazanie danych kontaktowych do trenera w celu ewentualnych konsultacji,
-    postępy wiedzy są oceniane na bieżąco przez trenerów prowadzących zajęcia i podsumowane są w ankiecie walidacyjnej. Jeżeli wynika to z potrzeb Zamawiającego (szkolenia zamknięte) stosujemy testy wiedzy ( pre i post-testy) lub inne formy sprawdzania wiedzy/umiejętności wskazane przez Zamawiającego.
Materiały szkoleniowe - przekazywane na własność każdemu uczestnikowi:
-    autorski skrypt i/lub prezentacja w formie papierowej i/lub elektronicznej
-    zestaw testów, kwestionariuszy, ćwiczeń (zgodnie z programem),
-    notatnik, długopis, teczka/segregator,
-    inne materiały wynikające z programu szkolenia.
Potwierdzenie udziału w szkoleniu– dokumenty wydawane przez Organizatora:
-    zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
-    suplement do zaświadczenia zawierający program szkolenia z podziałem na godziny dydaktyczne.
-    w szczególnych przypadkach Organizator wydaje zaświadczenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
 
4. EWALUACJA
-    organizator stosuje m.in. następujące narzędzia oceny szkolenia:
-    ankieta ewaluacyjna,
-    ankieta walidacyjna.
-    uczestnicy w ostatnim dniu szkolenia otrzymują do wypełnienia anonimową (lub imienną) ankietę ewaluacyjną, w której oceniają organizację szkolenia. Obejmuje ona co najmniej ocenę:
-    miejsca szkolenia, warunków zakwaterowania, wyżywienia;
-    materiałów dydaktycznych
-    organizacji czasu szkolenia
-    merytoryki zajęć
-    trenera i sposobu jego pracy,
Ankieta zawiera ponadto pytanie o potencjalne potrzeby szkoleniowe uczestników.
-    każdorazowo wypełnione ankiety ewaluacyjne udostępniane są trenerowi. W przypadku szkoleń zamkniętych, o ile istnieje tali wymóg, wyniki ankiet przekazywane są Zamawiającemu.
-    wyniki ankiet ewaluacyjnych publikowane są w formie zestawień i analiz na stronie internetowej naszej firmy.
-  ankietę walidacyjną wypełnia trener danego szkolenia. Po zakończeniu szkolenia ankieta przekazywana jest Organizatorowi szkolenia. Organizator dokonuje analizy wypełnionej ankiety walidacyjnej, omawia z trenerem przebieg szkolenia, stopień osiągnięcia założonych celów w zakresie zdobytej przez uczestników wiedzy,  nabytych umiejętności oraz ewentualnych zmian w  sposobie postępowania w przypadku realizacji podobnych szkoleń w przyszłości.

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń