Procedura ramowa doboru kadry prowadzącej szkolenie

PROCEDURA RAMOWA DOBORU KADRY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE

 

ROLA STANOWISKO WYMAGANIA ZADANIA
Kierownik merytoryczny Kierownik merytoryczny

posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych szkoleń lub zrealizowała w tym zakresie 300 godzin szkoleń lub doradztwa,

dysponuje wykształceniem (np. wyższe wykształcenie kierunkowe specjalistyczne kursy i studia podyplomowe, właściwe dla dziedziny certyfikaty i uprawnienia) w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia.

prowadzenie badania potrzeb szkoleniowych,

nadzór merytoryczny nad szkoleniami,

udział w doborze kadry szkoleniowej,

współpraca z trenerem przy przygotowywaniu programów szkolenia, określaniu celów, metod kształcenia oraz opracowaniu skryptów szkoleniowych,

analiza wyników ankiet ewaluacyjnych, wprowadzenie ewentualnych uwag do raportu, zatwierdzenie raportu

analiza ankiet walidacyjnych z trenerami prowadzącymi szkolenia

Koordynator ds. organizacyjnych Specjalista. ds. szkoleń brak

zarządzanie informacją, organizacją logistyczna szkoleń i kontakt z klientem,

rekrutacja uczestników,

monitorowanie prawidłowości przebiegu szkolenia,

utrzymywanie stałego kontaktu
z kadrą szkoleniową

prowadzenie badania potrzeb szkoleniowych,

znalezienie sali szkoleniowej posiadającą BHP i ochronę PPOŻ oraz spełniające wymogi zawarte
w umowie
z zamawiającym,

weryfikacja bazy szkoleniowej sprawdzenie sali pod kątem organizowanych szkoleń

prowadzenie nadzoru nad środkami trwałymi należącymi do Spółki przeznaczonymi do prawidłowej realizacji szkoleń

opracowywanie planów i harmonogramów szkoleń,

wydruk autorskich skryptów
i przygotowanie zastawów materiałów szkoleniowych oraz przekazanie ich uczestnikom,

przygotowanie i weryfikacja dokumentacji związanej z realizowanymi szkoleniami,

sporządzenie raportu z ankiet ewaluacyjnych oraz przekazanie raportu do zatwierdzenia kierownikowi merytorycznemu, następnie przekazanie go trenerowi i umieszczenie na stronie internetowej.

Kadra trenerska Trener/ szkoleniowiec

ukończenie kursu trenerskiego lub przygotowującego do kształcenia dorosłych w wymiarze co najmniej 60 godzin.,

dysponowanie przyznanym przez instytucję zewnętrzną certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do powyższych,

posiadanie 750 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych,

posiadanie specjalistycznego wykształcenia i min 5 lat doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie,

pozytywna ocena w ankietach ewaluacyjnych

projektowanie szkoleń zgodnych z oczekiwaniami Spółki i/lub zamawiającego, wynikami badań potrzeb szkoleniowych oraz z aktualną wiedzą,

współpraca z kierownikiem merytorycznym przy przygotowywaniu programów szkolenia, określaniu celów, metod kształcenia oraz opracowaniu skryptów szkoleniowych z uwzględnieniem praw autorskich,

informowanie uczestników
o możliwości skorzystania
z dodatkowych konsultacji, źródeł informacji związanych z realizowanym szkoleniem, i innych możliwości utrwalenia wiedzy przez uczestników po zakończeniu szkolenia.

przekazanie uczestnikom ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu szkolenia, a następnie przekazanie ich koordynatorowi ds. organizacyjnych.

 

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń