Poradnik

#13. Czy jeżeli osoba jest ubezwłasnowolniona i ma opiekuna prawnego i postanowienie  sądu, to czy sam opiekun może zarejestrować tą osobę bez obecności tej osoby ubezwłasnowolnionej?

Odpowiedź Eksperta

W mojej ocenie osoba ubezwłasnowolniona w ogóle nie może się zarejestrować, ponieważ nie jest zdolna do podjęcia zatrudnienia.

Bezrobotnym w ujęciu normatywnym może być zatem wyłącznie osoba fizyczna zdolna do pracy. Chodzi tu przy tym o zdolność do pracy w sensie prawnym (czyli zdolność do bycia pracownikiem, uwarunkowana wiekiem i posiadaniem przynajmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych - art. 22 § 2 i § 3 kodeksu pracy). Zdolność do pracy oznacza również taki stan zdrowia, który pozwala pracodawcy na stałe zatrudnianie danej osoby w pełnym wymiarze, a w przypadku niepełnosprawnego - co najmniej w połowie obowiązującego czasu pracy.

Celem rejestracji w charakterze bezrobotnego z założenia ustawodawcy jest nie tylko uzyskanie określonych świadczeń z Funduszu Pracy, ale przede wszystkim znalezienie dla zainteresowanego pracy. Nie ulega zatem wątpliwości, ze status bezrobotnego może otrzymać tylko osoba wykazująca określone cechy, zarówno psychiczne, fizyczne jak i biologiczne. Koniecznym zatem jest, aby ta osoba była pełnoletnia i nie przekroczyła ustalonego limitu wieku orazposiadała zdolność do czynności prawnych (pełną bądź ograniczoną), a także by stan jej zdrowia pozwalał na podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, a w przypadku niepełnosprawności- na podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy.(I OSK 338/11 )

#12. Dzień dobry! Ja mam pytanie dotyczące świadczenia przedemerytalnego: czy jeśli osoba pracowała na pełnym etacie, ale musiała zrezygnować z pracy, ponieważ otrzymała świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, ale ten zasiłek pobrała tylko 9 miesięcy, bo osoba zmarła, to czy może iść na świadczenie przedemerytalne? Nie pobrała 365 dni zasiłku pielęgnacyjnego, ale doliczając pracę ma 365 dni w 18 miesiącach poprzedzających dzień rejestracji?
I czy osoba ma prawo do zasiłku jeśli 365 dni ma łącznie z pracy + świadczenie pielęgnacyjne?

Odpowiedź Eksperta

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne należy spełnić następujące warunki:

- zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
- do dnia rejestracji przez co najmniej 365 dni nieprzerwanie pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna;
-  utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, i do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna
- do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mają ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);
- legitymują się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn - co najmniej 25 lat.

W związku z powyższym  osoba, która nie pobierała świadczenia pielęgnacyjnego przez pełne 365 dni nie może nabyć świadczenia przedemerytalnego. Natomiast nie ma przeszkód aby nabyła prawo do zasiłku, oczywiście jeżeli suma okresów uprawniających do zasiłku wynosi 365  np. praca + świadczenie pielęgnacyjne.

#11. Dzień dobry, mam pytanie dotyczące przyznania prawa do zasiłku osobom, które rejestrują się  po świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym lub zasiłku dla opiekuna. od 1 stycznia 2017 takim osobom przysługuje zasiłek jeżeli osoba, którą się opiekują umrze. A czy zasiłek może przysługiwać osobie, która zarejestrowała się, np. w październiku 2016 i nie nabyła prawa do zasiłku, czy teraz jak by się wyrejestrowała na swój wniosek i znów zarejestrowała, to nabyła by prawo do zasiłku? Czy patrzymy 18 miesięcy wstecz tak jak zawsze i może się starać o zasiłek?

Odpowiedź Eksperta

Zgodnie z art.  71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2) w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:     
 2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy:

9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.[1]) (weszła w życie w dniu 1.01.2017 r.)

 W związku z powyższym osoby które zarejestrują się po dniu wejścia przepisów ustawy i wykażą, że pobierały któreś z w/w świadczeń oraz utraciły je z powodu  śmierci osoby nad która sprawowana była opieka i okres ten wynosił co najmniej 365 dni poprzedzających w okresie 18 miesięcy przypadających bezpośrednio przed zarejestrowaniem, nabędą prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Odnosząc się do opisanej sytuacji jeżeli osoba, która zarejestrowała się w październiku , wyrejestruje się z urzędu i ponownie się zarejestruje i spełni warunek  365 dni w okresie 18 miesięcy wstecz, powinna nabyć prawo do zasiłku.
Dokumenty , które powinna przedstawić to informację zwierająca okres pobierania świadczenia oraz decyzję dotyczącą utraty tego świadczenia.[1])Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. poz. 1940), która weszła w życie w dniu 1.01.2017 r.

#10. Bezrobotna zarejestrowała się w tut. Urzędzie 21.06.2016r. Przedstawiła świadectwopracy za okres 01.01.2015r. – 10.06.2016r. Rozwiązanieumowy o pracę nastąpiło na mocy porozumienia stron.   Zarejestrowała się zatemz prawem do zasiłku po 90 dniach na 9 miesięcy (matka samotna).

04.07.2016r. została wykreślona z ewidencji na 120 dni z powodu odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy.

W dniu30.11.2016r. bezrobotna rejestruje się ponownie i   …tutaj pojawia się pytanie:

1. od kiedy powinna mieć przyznany zasiłek i na jaki okres (Syriusz nie przewiduje takiej możliwości – print screen w załączeniu)

2. dziecko 23.10.2016r. ukończyło 15 lat (i tu pojawia się kolejny problem ).

Odpowiedź Eksperta

W  przypadku gdy bezrobotny w okresie karencji w nabyciu prawa do zasiłku spowodowanej uprzednim rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron odmówi przyjęcia propozycji pracy odpowiedniej z urzędu pracy, następuje sumowanie okresów nie przysługiwania prawa do zasiłku z obu tych podstaw.  W takiej sytuacji bezrobotna po ponownej rejestracji po 120 dniach  może nabyć prawo do zasiłku na okres skrócony łącznie o 210 dni (tj 90 z tytułu karencji na podstawie art. 75 ust. 2 pkt.2 ustawy + 120 dni z tytułu karencji na podstawie drugiej karencji art. 75 ust. 2 pkt. 1 ustawy) .
W związku z powyższym ponieważ bezrobotna nie wyczekała całego okresu karencji wynikającej z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, prawo do zasiłku nabędzie po tym okresie na okres pomniejszony o okres 210 dni.
Co do okresu pobierania zasiłku to moim zdaniem bezrobotna w ogóle  nie nabędzie prawa do zasiłku, ponieważ Państwo ją rejestrujecie na podstawie art. 73 ust. 7, a więc na nowo badacie przesłanki z art. 71, oraz inne przesłanki do nabycia prawa do zasiłku, które bezrobotna musi spełnić na dzień nabycia prawa do zasiłku. Ponieważ na dzień nabycia prawa nie spełnia warunków osoby samotnie wychowującej dziecko do lat 15 w związku z tym okresy karencji pochłoną całkowicie ustawowy okres pobierania zasiłku.

Co innego gdyby bezrobotna nabyła prawo do zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego z powody odmowy podjęcia pracy odpowiedniej, wtedy ukończenie 15 roku życia nie miałoby wpływu na długość pobieranego zasiłku dla bezrobotnych.

 

#09. Osoba bezrobotna była zarejestrowana bez prawa do zasiłku (posiadała status osoby bezrobotnej i odmówiono prawa do zasiłku) w PUP od 29.04.2005 do 27.03.2006 i została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego od 29.04.2005 do 27.03.2006 z kodem 091100, zostały również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za w/w okres.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:\
Art. 66.1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:           
24)bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 Art. 73. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:     
7)osób o których mowa w art. 66 ust 1 pkt 24 powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego a wygasa z dniem utraty tego statusu.                
Art.75
9)Osoby, o których mowa w art. 66 ust.1 pkt.24 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego właściwy powiatowy urząd pracy.            
 Podczas kolejnej rejestracji w PUP  osoba bezrobotna przedstawiła świadectwo pracy z którego wnika , że pracowała od 17.02.2006 do 15.12.2006. W dniu 03.02.2012r została wydana decyzja w PUP na podstawie art. 151 par. 2 i art. 145 par. 1 pkt 5 KPA  w której stwierdza się, że decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 28.03.2006r. została wydana z naruszeniem prawa i odstępuje się od uchylenia decyzji ze względu na upływ 5 lat od doręczenia decyzji.              
Mam rozumieć, ze nie doszło do uchylenia decyzji i tamta decyzja z 2006r jest w obrocie prawnym czyli osoba ma nadal status osoby bezrobotnej do 27.03.2006 ?    
Jeżeli tak jest , jak wcześniej napisałam to zastanawia mnie co zrobić z ubezpieczeniem zdrowotnym ? pozostawić składkę zdrowotną za III 2006r. ?             
Czy decyzje wydane i uprawomocnione np. z  2004r, 2005 r. ,można uchylać na podstawie art. 155 KPA.

Odpowiedź Eksperta

W rozumieniu art. 155 K.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

 Postępowanie, o którym mowa w brzmieniu przywołanego wyżej unormowania jest jednym z kliku trybów nadzwyczajnych weryfikacji decyzji ostatecznych, które są względem siebie niekonkurencyjne. Oznacza to, że poszczególne tryby nadzwyczajne mają na celu usunięcie wadliwości określonego rodzaju i nie mogą być stosowane zamiennie. Zatem, w przypadku wad kwalifikowanych decyzji w rachubę wchodzi postępowanie nieważnościowe (art. 156 § 1 K.p.a.), zaś w przypadku wad o charakterze niekwalifikowanym postępowanie wznowieniowe (art. 145 § 1 i następne K.p.a.). Stosowanie trybów nadzwyczajnych może mieć również zastosowanie do weryfikacji decyzji prawidłowych. W tym wypadku ustawodawca przewidział dwa tryby weryfikacji decyzji z art. 154 K.p.a. bądź z art. 155 K.p.a., w zależności od tego, czy chodzi tu o decyzję, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa (art. 154 K.p.a.), czy też o decyzję, na mocy której strona nabyła prawo (art. 155 K.p.a.).

W judykaturze ugruntowało się stanowisko, że do obalenia decyzji na podstawie art. 155 K.p.a. może dojść tylko wtedy, gdy nie ma podstaw do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999r., w sprawie III RN 101/98, publ. OSNP 1999/20/637). Podkreśla się także, że postępowanie prowadzone w trybie art. 155 K.p.a. nie zmierza do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy już ostatecznie zakończonej. Zmiana decyzji ostatecznej na podstawie tego przepisu może być dokonana tylko w granicach stanu faktycznego sprawy "pierwotnej", przy uwzględnieniu normy prawa materialnego, w oparciu o którą tę decyzję "pierwotną" wydano. Prawna możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 155 K.p.a. uwarunkowana jest zatem prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego oraz z udziałem tych samych stron. Zmiana lub uchylenie decyzji na podstawie art. 155 K.p.a. nie może prowadzić do wydania aktu administracyjnego niezgodnego z obowiązującym prawem. Organ dokonujący weryfikacji decyzji ma obowiązek stosować przepisy normujące załatwienie sprawy co do istoty obowiązujące w dniu tej weryfikacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 K.p.a. następuje ze skutkiem prawnym ex nunc ( od momentu od zaraz), a nie ex tunc ( z mocą wsteczną)tak jak w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji w trybie art. 156 § 1 k.p.a. (vide: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 28 marca 2013r., w sprawie II OSK 2325/11 – Lex nr 1332683, 24 października 2012r., w sprawie I GSK 792/11 – Lex nr 1233641, 29 maja 2012r., w sprawie II OSK 430/11 – Lex nr 1252065).

 Wobec powyższego zastosowanie trybu art. 155 kpa w tym przypadku byłoby niewłaściwe. Prawidłowym jest wydanie decyzji orzekającej o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa. Praktycznie sytuacja takiej osoby nie ulega zmianie i składkę zdrowotną należy pozostawić bez zmian.

#08. Czy w sytuacji kiedy mamy do czynienia z upływem okresu kiedy mogliśmy wzruszyć decyzję (art. 146 kpa) należy po wszczęciu postępowania zastosować art. 151 § 2 kpa i orzec o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa (?) czy orzekamy o odstąpieniu od jej uchylenia w związku z upływem terminu 5 lat? W załączeniu przesyłam decyzję, która zasiała wątpliwości.

Odpowiedź Eksperta

Witam, w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 146 kpa i wydania decyzji na postawie art. 151 par. 2  organ powinien w sposób wyraźny, nie budzący wątpliwości stwierdzić naruszenia prawa decyzji dotychczasowej i wskazać okoliczności z powodu których nie uchylił tej decyzji. Zatem po powołaniu prawidłowej podstawy prawnej z art. 151 par. 2 Kpa organ powinien w sposób wyraźny, nie pozostawiający wątpliwości stwierdzić naruszenie prawa i wskazać okoliczności, z powodu których nie uchylił decyzji. W tym wypadku byłyby to okoliczności o jakich mowa w art. 146 par. 1 Kpa.  
Podkreślenia wymaga to, że decyzja tego rodzaju nie eliminuje z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji ostatecznej, która nadal kształtuje stosunek prawny. Jednak wyraźne, jasne i nie budzące wątpliwości stwierdzenie naruszenia prawa w decyzji dotychczasowej ma istotne znaczenie, gdyż decyzja tego rodzaju stanowi podstawę, zgodnie z art. 153 par. 1 Kpa do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym lub stanowi podstawę dla innych instytucji np. ZUS

W związku z powyższym decyzja którą otrzymałam do wglądu jest prawidłowa, gdyż w sposób jednoznaczny określa że poprzednie decyzje zostały wydane z naruszeniem prawa.

#07. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej, ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. Art. 76. 1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że osoba, która pobr

Odpowiedź Eksperta

Natomiast zgodnie z art. 76 ust. 9a w/w ustawy odsetki ustawowe za opóźnienie pobiera się jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji dotyczącej rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. W takiej sytuacji pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w decyzji orzekającej zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Obecnie wysokość odsetek ustawowych oraz ustawowych za opóźnienie ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M. P. z dnia 12 stycznia 2016 r. poz. 46)
Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.1) ogłasza się, że poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M. P. z dnia 12 stycznia 2016 r. poz. 47)
Na podstawie art. 481 § 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.1)) ogłasza się, że poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7% w stosunku rocznym.

#06. Jeżeli osobie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych po pracy na umowę zlecenie, to czy patrzymy na sposób rozwiązania tej umowy? Jeżeli pracownik sam rozwiąże umowę zlecenie, to zasiłek mu przysługuje po 90 dniach od zarejestrowania się czy od dnia rejestr

Odpowiedź Eksperta

Art. 75 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia stanowi że prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie ma charakteru stosunku pracy czy stosunku służbowego. Wobec powyższego nie ma do niej zastosowanie przepis art. 75 ust. 1 i 2, a zasiłek przysługuje od dnia zarejestrowania.

#05. (z art. 150f) Czy okres zawieranej umowy z pracodawcą należy wskazywać zgodnie z kodeksem cywilnym np. od dnia 08.02.2016r. do dnia 08.02.2017r. czy zgodnie z kodeksem pracy 08.02.2016r. - 07.02.2017r. Odpowiedź: Przepisy nie precyzują poruszonej kwestii

Odpowiedź Eksperta

Komentarz ARP S-Kadra: Praktyka urzędów pracyw tej kwestii jest różna. Niemniej jednak naszym zdaniem poprawniejsze jest zawieranie umów z pracodawcami na okres zgodny z zasadami określonymi w kodeksie pracy np. od 10 dnia miesiąca do 9 dnia miesiąca kolejnego roku czyli tzw. „kalendarzowe liczenie terminów”. Umowy o pracę z osobami skierowanymi też będą zawierane przez pracodawcę według tej samej zasady, zatem kwestia określania okresu za jaki będzie przysługiwała refundacja nie będzie budził wątpliwości.

#04. Przed wydaniem skierowania do AZ, doradca klienta powinien sprawdzić, czy został określony w IPD następujący warunek zakończenia IPD – „podjęcie działań aktywizacyjnych w kierunku podjęcia pracy we współpracy z agencją zatrudnienia”.

Odpowiedź Eksperta

Uzasadnienie: Planując IPD dla profilu III zakładamy, że głównym celem, który chcemy osiągnąć wspólnie z bezrobotnym, jest uruchomienie jakiekolwiek aktywności w kierunku podjęcia pracy (biorąc pod uwagę charakterystykę osób posiadających profil III).

Zakładamy również , ze inne warunki realizacji IPD jak: podniesienie poziomu motywacji do podjęcia pracy lub określenie predyspozycji zawodowych lub identyfikacja potencjału pozazawodowego możliwego do wykorzystania na rynku pracy lub nabycie umiejętności poszukiwania pracy – zostały już osiągnięte. Ten etap aktywizacji pozwala zatem na realizacje ostatniego warunku IPD – skierowania do agencji zatrudnienia, a tym samym zakończenia IPD.

Statystyki będą nam się wtedy zgadzać i merytorycznie będzie poprawnie.

#03. Czy szkolenia realizowane przez Urząd Dozoru Technicznego można finansować z KFS w kontekście definicji kształcenia ustawicznego?

Odpowiedź Eksperta

W polskich prawodawstwie pojęcie kształcenia ustawicznego definiuje się jako:

  1. .„ … kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny” (art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
  2. „ … kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców” (art. 4 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach:

  1. kwalifikacyjny kurs zawodowy
  2. kurs umiejętności zawodowych
  3. kurs kompetencji ogólnych
  4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych
  5. kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami prawnymi, definicja kształcenia ustawicznego odnosi się do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat i chcą uzupełnić swoją wiedzę ogólną, jak również podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności w kontekście zawodowym.

A zatem szkolenia realizowane przez UDT, w naszej ocenie, spełniają powyższe warunki i mogą być finansowane z KFS.

#02. Czy z pracodawcą, który w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w jednym z miesięcy zmniejszył zatrudnienie. a w następnym uzupełnił to zatrudnienie czyli sumarycznie liczba zatrudnionych nie uległa zmianie, starosta może zawrzeć umowę o pracę?

Odpowiedź Eksperta

Przepis art. 150f ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy interpretować w ten sposób, iż stan zatrudnienia z dnia składania wniosku należy odnieść do stanu zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy. Jeżeli zatem dany pracodawca przykładowo zwolnił w tym okresie 3 pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy ale jednocześnie zatrudnił 4 nowych pracowników w tym samym okresie to taki pracodawca nie podlega wyłączeniu wskazanemu w powołanym art. 150e ust. 2 ustawy i starosta może z nim zawrzeć umowę o skierowaniu bezrobotnych do 30 roku życia. Natomiast pracodawca, który w okresie ostatnich 6 miesięcy np. zwolnił 3 pracowników i stał się przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników nie może ubiegać się o zawarcie umowy wskazanej w art. 150e ust. 1. Przedsiębiorca taki był bowiem pracodawcą w okresie ostatnich 6 miesięcy i dokonał zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 150e ust. 2 ustawy.

#01. Jeżeli pracodawca określił, że wynagrodzenie pracownika będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie - 1850,00zł., można mu zrefundować całość kwoty 1850,00 zł. czy należy zmniejszyć np. o 50 zł. tak aby kwota refundacji stanowiła część wynagrodzenia.?

Odpowiedź Eksperta

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudni pracownika w ramach art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentów rynku pracy z wynagrodzeniem równym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę - refundacja nie może być przyznana w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, gdyż w przepisie art. 150f ust. 1 w/w ustawy jest mowa o refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społ. Refundacja może zatem wynosić maksymalnie 99% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społ. od tej kwoty

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń