Rozliczanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 – nowości

Zgłoszenia: biuro@arpszkolenia.pl lub faxem: +48 41 345 47 32, 41 201 05 52

Cena: 1380,00 zł

Termin i miejsce szkolenia:

26 - 27 października 2017r. GWARANTOWANE

Kraków

Wymagania wstępne dla uczestników

Kompleksowe szkolenie tematyczne przeznaczone dla Dyrektorów PUP, specjalistów ds. programów; kierowników CAZ kierowników działów instrumentów rynku pracy, kierowników działów merytorycznych,

Cel szkolenia:

Uaktualnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu rozliczania projektów pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach PO WER.

Treści nauczania:

·         Podstawy prawne unijne i krajowe ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw;

·         Aktualne wytyczne powiązane z rozliczaniem projektów i najważniejsze zmiany:

Ø  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (od 19 lipca 2017r.)

Ø  Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 od 2 stycznia 2017;

Ø  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 od 2.11.2016 r.

Ø  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 18.05.2017 r..

·         Wymogi w zakresie rozliczania projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy w ramach poddz. 1.1.2 PO WER wynikające z umowy o dofinansowanie;

·         Wprowadzenie do sytemu teleinformatycznego i jego funkcjonalności

·         Nadawanie i cofanie uprawnień

·         Wyjaśnienie poszczególnych zakładek wniosku o płatność w systemie teleinformatycznym ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej.

·         Aspekty finansowe:

Øwyodrębniona ewidencja księgowa wydatków;

Øzasady opisywania dokumentów,

Øpostępowanie w przypadku wydatków niekwalifikowanych – działania korygujące i korekty.

Ø    Warsztat: opis dokumentów księgowych

·         Kwalifikowalność wydatków w ramach poddz.1.1.2 PO WER;

·         Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych;

·         Przykładowe wydatki niekwalifikowane;

·         Koszty pośrednie pup i sposób ich rozliczania;

Ø    Warsztat: wpisywanie do tabeli finansowej faktur i rachunków

·         Zwroty VAT po 2.01.2017 r. sposób postępowania;

Ø  Warsztat: korekty związane z realizacją ścieżek wsparcia – wskazanie sposobu postępowania wraz z zamieszczeniem informacji w systemie

·         Definicje wskaźników rezultatów wraz z wyjaśnieniami;

·         Definicje wskaźników produktów z wyjaśnieniami;

·         Szczegółowe zasady obliczania wskaźników oraz sposób ich dokumentowania do celów kontroli projektu;

·         Zasady prowadzenia monitoringu wskaźników produktu i rezultatu, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zatrudnieniowej, uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, ofert pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego i stażu, w tym najnowsze interpretacje;

Ø     Warsztat – monitoring wskaźnika efektywności zatrudnieniowej;

Ø     Warsztat- dobór źródeł weryfikacji i sposobów pomiaru wskaźników w zakresie kwalifikacji zawodowych i kompetencji

·         Ścieżka uczestnika w projekcie poddz.1.1.2 PO WER – elementy obowiązkowe i fakultatywne;

·         Monitoring przepływu uczestników w projekcie

·         Omówienie części wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego;

Ø  Warsztat:  nanoszenie do systemu informacji o przebiegu zadań i realizacji wskaźników;

·         Polityki horyzontalne i ich monitoring, w tym informacje o trwającej kontroli zapewniania dostępu w projektach dla osób z niepełnosprawnościami;

·         Wprowadzanie zmian we wniosku o dofinansowanie- racjonalne usprawnienia

·         Sposób postępowania z problemami w projekcie;

Ø  Warsztat: wypełnianie zakładki o problemach i sposobach ich rozwiązywania.

·         Prowadzenie korespondencji z opiekunem przez system teleinformatyczny, jakiego typu informacje nie mogą być przekazywane przez system.

Ø  Warsztat: korespondencja z opiekunem – w jaki sposób informować

·         Ochrona danych osobowych uczestników projektu;

·         Kluczowe interpretacji IZ PO WER w zakresie monitoringu i rozliczania projektów

Problemy w zakresie rozliczania projektów pozakonkursowych pup zgłaszane przez uczestników szkolenia

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski- Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej (www.ekspertue.pl). Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. – Jeden z 6 najlepszych specjalistów w kraju w tej dziedzinie

Czas trwania i liczba godzin

14 godz. dydaktycznych, rozpoczęcie szkolenia: godz. 9.30 w pierwszym dniu - zakończenie szkolenia: godz.  13.00 w drugim dniu,

Cena szkolenia:

1360,00 zł.

Dodatkowe informacje:

możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł (nocleg, kolacja, śniadanie). Istnieje możliwość wyboru opcji uwzględniającej zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także wybór pokoju jednoosobowego za dopłatą 120 zł / doba.

Rabaty:

5 % za zgłoszenie na trzy tygodnie przed terminem szkolenia

Zgłoszenia:

biuro@arpszkolenia.pl lub faxem na nr:      41 345 47 32      lub      41 20 10 552

Powrót

128 323

Odsłon artykułów

4989

kursantów

345

przeprowadzonych szkoleń