Zamówienia publiczne w projektach EFS ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych – nowości 2018

Zgłoszenia: biuro@arpszkolenia.pl lub faxem: +48 41 345 47 32, 41 201 05 52

Termin i miejsce szkolenia:

19 - 20 lutego 2018 r.

Warszawa

Wymagania wstępne dla uczestników

Pracownicy urzędu i innych podmiotów  realizujących projekty, opiekunowie projektów w instytucjach pośredniczących i wdrażających, kontrolerzy  

Cel szkolenia:

Szkolenie pomoże zapobiec korektom z tytułu nieprawidłowo udzielanych zamówień, a tym beneficjentom u których już stwierdzono nieprawidłowości wskaże jak się bronić by minimalizować zwroty.

Opis efektów kształcenia:

Nabycie umiejętności prowadzenia analizy rynku pracy oraz wykorzystania jej dla celów opracowywania programów aktywizujących bezrobotnych

Treści nauczania:

1. Zamówienia udzielane w ramach projektów EFS – zasady ogólne.
Kiedy PZP a kiedy konkurencyjność
Wyjątki od trybów konkurencyjnych
2. Rozeznanie rynku – istotne zmiany od sierpnia 2017r.
 Kiedy stosujemy? Procedura, Dokumentowanie
3. Zasada konkurencyjności
 Kiedy stosujemy?
 Unikanie konflikt interesów
 Zasada konkurencyjności a PZP
 Opis przedmiotu zamówienia
 Tajemnica przedsiębiorstwa
 Kody CPV
 Kryteria oceny ofert
 Terminy
 Upublicznianie zapytań
 Postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
 Umowy z wykonawcami
 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
 Dokonywanie zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
4. Aspekty społeczne – najbardziej gorący temat w kontekście kontroli od końca 2017r.
 Wymogi prawne polskie i unijne
      Unijne regulacje prawne w zakresie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych:
      Omówienie przepisów nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych.
      Omówienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie społecznych zamówień publicznych
      Regulacje dotyczące aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów powiązanych na poszczególnych etapach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
5. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o charakterze społecznym
6. Zamówienia zastrzeżone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp
7. Zamówienia zastrzeżone na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne
8. Opis przedmiotu zamówienia uwzgledniający aspekty społeczne: wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie dla wszystkich użytkowników, wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, pozostałe wymagania związane z realizacja zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych m.in. integracji społecznej i zawodowej osób z grup marginalizowanych
9. Oznakowania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryteriach oceny ofery 
10. Pozacenowe kryteria oceny ofert dotyczące aspektów społecznych
11. Elementy społeczne przy ocenie oferty pod katem rażąco niskiej ceny

 Cel stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
 Korzyści stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
 Aspekty społeczne a klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
 Klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
 Praktyczne zastosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych
 Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia
 Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert
 Aspekty społeczne w zamówieniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 Weryfikacja spełnienia przez wykonawcę warunków z zakresu aspektów społecznych
 Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych ze stosowania PZP
 Stan stosowania aspektów społecznych oraz przydatne źródła informacji

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski- Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej (www.ekspertue.pl). Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. – Jeden z 6 najlepszych specjalistów w kraju w tej dziedzinie

Czas trwania i liczba godzin

2 dni , 14 godz. dydaktycznych

Cena szkolenia:

1390,00 zł.

Dodatkowe informacje:

możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł (nocleg, kolacja, śniadanie). Istnieje możliwość wyboru opcji uwzględniającej zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także wybór pokoju jednoosobowego za dopłatą 130 zł / doba

Rabaty:

5 % za zgłoszenie na trzy tygodnie przed terminem szkolenia

Zgłoszenia:

biuro@arpszkolenia.pl lub faxem na nr:      41 345 47 32      lub      41 20 10 552

Powrót

272 534

Odsłon artykułów

7054

kursantów

494

przeprowadzonych szkoleń