Metody analizy rynku pracy. Praktyczne wykorzystanie informacji będących w zasobach PSZ.

Zgłoszenia: biuro@arpszkolenia.pl lub faxem: +48 41 345 47 32, 41 201 05 52

Termin i miejsce szkolenia:

25 - 27 października 2017

Kraków

Wymagania wstępne dla uczestników

Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów realizujących usługi i instrumenty rynku pracy, pracownicy WUP

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest umiejętność identyfikacji trendów rynku pracy, co ma służyć lepszemu dostosowaniu pomiędzy potrzebami a polityką rynku pracy. uporządkowanie  i  pogłębienie  wiedzy  i  umiejętności  na  temat zasad  i  metod  prowadzenia  analiz  rynku  pracy,  zasad  opracowywania  procedury badawczej, analiza danych statystycznych, predykcja zdarzeń przyszłych w celu przygotowania i realizacji programów specjalnych, regionalnych projektów finansowanych z EFS

Opis efektów kształcenia:

Nabycie umiejętności prowadzenia analizy rynku pracy oraz wykorzystania jej dla celów opracowywania programów aktywizujących bezrobotnych

Treści nauczania:

1.       Źródła danych i ich charakterystyka – dane pierwotne, dane wtórne

2.       Analiza danych o charakterze ilościowym i jakościowym.

3.       Programowanie procesu badań własnych dotyczących rynku pracy:

a.   cel badań, problemy i hipotezy badawcze,

b.   metody, techniki i narzędzia badawcze,

c.   dobór próby badawczej,

d.    analiza  zebranego  materiału  badawczego

  1. interpretacja  wyników,
  2. odniesienie do hipotez badawczych,
  3. tworzenie raportu
  4. formy, układ, wnioski i rekomendacje.

4.    Interpretacja zjawisk obserwowanych na rynku pracy

5.   Analiza lokalnego rynku pracy – pytania wymagające odpowiedzi

6.   Wskaźniki monitorowania sytuacji na rynku pracy

7.   Model prognostyczny sytuacji na rynku pracy

8.   Ankieta podażowa i popytowa – przykłady

9.   Metody prezentowania informacji będących w zasobach pup

      a. zdefiniowanie odbiorców informacji

      b. techniki informacyjne

      c. sposób przekazu (długość, ilość, jakość)

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi certyfikowany trener publicznych służb zatrudnienia, rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy wieloletni praktyk urzędów pracy, autor modułowych programów szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia i poradników dla PUP.

Czas trwania i liczba godzin

20 godz. dydaktycznych, rozpoczęcie szkolenia: godz. 11.00 w pierwszym dniu - zakończenie szkolenia: godz.  13.00 w ostatnim dniu,

Cena szkolenia:

1590,00 zł.

Dodatkowe informacje:

możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł (nocleg, kolacja, śniadanie). Istnieje możliwość wyboru opcji uwzględniającej zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także wybór pokoju jednoosobowego za dopłatą 120 zł / doba

Rabaty:

5 % za zgłoszenie na trzy tygodnie przed terminem szkolenia

Zgłoszenia:

biuro@arpszkolenia.pl lub faxem na nr:      41 345 47 32      lub      41 20 10 552

Powrót

128 323

Odsłon artykułów

4989

kursantów

345

przeprowadzonych szkoleń