Współpraca z pracodawcami, umiejętność pozyskiwania i realizacja ofert pracy, marketing usług rynku pracy w urzędzie pracy. Zmiana metodologii pracy doradcy klienta na „rynku pracownika”

Zgłoszenia: biuro@arpszkolenia.pl lub faxem: +48 41 345 47 32, 41 201 05 52

Cena: 1450 zł.

Termin i miejsce szkolenia:

15 - 17 listopada 2017

Toruń

04 - 06 grudnia 2017

Poznań

Wymagania wstępne dla uczestników

Pracownicy CAZ pełniący funkcję doradcy klienta instytucjonalnego, pośrednicy pracy, kierownicy CAZ

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie doradców klienta do współpracy z pracodawcami w myśl przepisów nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i nowego rozporządzenia w sprawie warunków, trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy. Weryfikację wiedzy w zakresie profilowania (segmentacji) pracodawców w kontekście konkursu na wdrożenie reformy UPZ

Treści nauczania:

1.        Prawne aspekty prowadzenia pośrednictwa pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , Zasady prowadzenia pośrednictwa pracy, Warunki prowadzenia usługi pośrednictwa pracy

a.        Zasady prowadzenia pośrednictwa pracy

b.        Warunki prowadzenia usługi pośrednictwa pracy

c.        Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcą – formy, realizacja, dokumentacja, planowanie kontaktów

d.        Giełdy pracy – procedury, dokumentacja

e.        Targi pracy – procedury, realizacja, ciekawe rozwiązania praktyczne i merytoryczne

2.        Przyjmowanie oferty pracy – kiedy oferta może być uznana za ofertę, warunki odmowy przyjęcia oferty, uzasadnienie, różnica pomiędzy realizacjąa  upowszechnianiem oferty pracy.

a.        Dane wymagane – konieczne do uzupełnienia w formularzu , a dane fakultatywne

b.        Realizacja każdej przyjętej przez dany PUP oferty pracy , a upowszechnianie przyjętych z innych urzędów

3.        Ustalanie z pracodawcą sposobu realizacji oferty pracy – Postępowanie z adnotacją pracodawcy „bez skierowań

a.        Oferta pracy jako oświadczenie woli o chęci skorzystania z usługi pośrednictwa pracy

b.        Formy pośrednictwa pracy określone w ustawie

c.        Brak możliwości realizacji oferty zgodnie z rozporządzeniem ws. Warunków prowadzenia usług rynku pracy , a współpraca z pracodawcą

4.        Procedura od przyjęcia oferty do przekazania doradcom indywidualnym do realizacji (dokumentacja, odpowiedzialność za realizację, tryb postępowania w sytuacji trudności w realizacji oferty

a.        Ustalanie liczby kandydatów spełniających  wymagania określone w ofercie  i wynikające z tego ustalenia z pracodawcą – dokumentacja, korzystanie z CBOP

b.        Postępowanie w sytuacji  trudności w realizacji  oferty pracy

c.        Przekazanie oferty do realizacji – procedura postępowania, dokumentacja przyjęcia  i realizacji oferty pracy

d.        Przekazanie oferty do innych urzędów pracy w celu ich upowszechnienia, ścieżka oferty

5.        Dokumentowanie kontaktów z pracodawcą – prawidłowe oznaczanie „planowanych” i „zrealizowanych” kontaktów, tryb planowania kontaktów

a.        Planowanie wizyt/ kontaktów u nowych pracodawców –cel, forma kontaktu,  ile kwartalnie, dokumentacja w SYRIUSZU

b.        Planowanie kontaktów z pracodawcami z rejestru pracodawców - cel kontaktów, forma, dokumentacja w SYRIUSZU

c.        Współpraca z działem instrumentów rynku pracy w zakresie planowania kontaktów z pracodawcami

6.        Charakterystyka rynku pracy – dynamika zmian, rosnące wymagania pracodawców oraz oczekiwania kandydatów do pracy przy jednoczesnym wzroście liczby osób zarejestrowanych z III profilem pomocy

a.        Wskaźniki bezrobocia i zatrudnienia – jako główne zmienne charakteryzujące rynek pracy i przyczyny i skutki osiąganych w 2017 wartości.

b.        Wymagania pracodawców w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych a także pozazawodowych – możliwości oceny ich spełnienia przez kandydatów do pracy zarejestrowanych w PUP

c.        Oczekiwania kandydatów do pracy w zakresie warunków pracy i płacy – struktura płci, wieku, wykształcenia, kwalifikacji

Skutki dynamiki na rynku pracy dla realizacji zadań i projektów w PUP – rosnąca baza klientów a.        wielodeficytowych oraz  gasnący efekt spijania śmietanki a rosnący efekt kwaszenia – jako efekty programów rynku pracy dotychczas realizowanych.

2.        Możliwości współpracy PUP z pracodawcami z wykorzystaniem subsydiowanego zatrudnienia i kurczącej się bazy kompetencji pozostającej w dyspozycji PUP

a.        Katalog form wsparcia możliwych do zaoferowania przez urzędy pracy

b.        Skuteczna rekrutacja zgodnie z oczekiwaniami pracodawców – wynik negocjacji

c.        Problemy związane z uruchomieniem poszczególnych form wsparcia – niejasność przepisów, konieczność zabezpieczenia prawidłowej realizacji działań w umowach z pracodawcami

d.        Problemy z realizacją już uruchomionych form wsparcia – rotacja pracowników skierowanych, trudności w procesie uzupełniania vacatów, orzekanie w przedmiocie zwrotu udzielonego wsparcia proporcjonalnie do utrzymania w zatrudnieniu

3.       Umiejętność negocjacji warunków zatrudnienia – jednym z filarów efektywności zatrudnieniowej

a.        Urząd pracy jako partner pracodawcy – doradca klienta w stałym kontakcie, pełna wiedza o możliwych formach wsparcia, pełna wiedza o strukturze osób zarejestrowanych, pełna wiedza o instytucjach działających w obszarze zatrudnienia

b.        Informacja o usługach urzędu w formach standardowych i niestandardowych – możliwość finansowania z Funduszu Pracy

c.        Wykorzystanie Targów pracy jako platformy wymiany informacji i ofert pomiędzy pracodawcami, informacji ważnych dla rynku pracy w formie imprez towarzyszących targom np. konferencji czy seminariów dla pracodawców

d.        Kompleksowa, pełna, rzetelna i aktualna wiedza o procesach zachodzących na rynku pracy i w obszarze zatrudnienia – jako wartość dodana w kontaktach z pracodawcami

e.        Umiejętności komunikacji interpersonalnej, elementy asertywności, umiejętność przekonywania – atrybuty doradcy klienta instytucjonalnego

4.        Zatrudnianie obcokrajowców sygnalizacja kluczowych zmian od 2018

a.        Zezwolenia na pracę sezonową – zasady ogólne

                b.         Zmiany w postępowaniu uproszczonym ( oświadczenia)

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi Roksana Ciesielska certyfikowany trener publicznych służb zatrudnienia, rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy wieloletni praktyk urzędów pracy, autor modułowych programów szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia

Czas trwania i liczba godzin

20 godz. dydaktycznych, rozpoczęcie szkolenia: godz. 11.00 w pierwszym dniu - zakończenie szkolenia : godz. 13.00 w ostatnim dniu,

Forma i sposób organizacji szkolenia:

kurs prowadzony jest w formie zajęć teoretycznych oraz warsztatów pracy w grupach

Cena szkolenia:

1450 zł.

Dodatkowe informacje:

możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą w wysokości 170 zł (nocleg, kolacja, śniadanie). Istnieje możliwość wyboru opcji uwzględniającej zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także wybór pokoju jednoosobowego za dopłatą 120 zł / doba.

Rabaty:

5% za zgłoszenie minimum 3 tygodnie przed terminem szkolenia

Zgłoszenia:

biuro@arpszkolenia.pl lub faxem na nr: 41 345 47 32 lub 41 20 10 552

Powrót

128 323

Odsłon artykułów

4989

kursantów

345

przeprowadzonych szkoleń